LMK nytt

Klubbens LMK Kontaktperson
Pål-Magnus Lilleberg
Lierfoss
1930 Aurskog
Tlf: 957 43 661 (kl 18 - 21)
email: LMK-kontakt
 


Des-2017 Oslo 13.12.2017
Viktig informasjon om LMK-Forsikringen.

Som de fleste allerede er kjent med, har LMK sagt opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge.
Samarbeidet med WaterCircles om LMK-forsikringen opphører derfor fra nyttår 2018.

LMK har inngått en ny avtale med IF, og IF vil føre LMK-Forsikringen videre i en ny og forbedret form. Dette innebærer likevel at hver enkelt forsikringstaker må samtykke i at deres forsikringer flyttes fra WaterCircles til IF.

Husk at den gode LMK-Forsikringen fra 2018 kun vil kunne leveres av IF/LMK, og de som ikke flytter sine forsikringer og blir værende hos WaterCircles, vil ikke lenger ha dette LMK-produktet fra nyttår. Derfor blir det viktig at LMK-klubbene informerer flest mulig om hvordan flyttingen gjøres enklest mulig og hva dette innebærer for den enkelte.

Det blir derfor viktig å merke seg følgende;

1)      LMK-Forsikringen blir videreført med like konkuransedyktige og matchende priser i IF.
Dette gjelder også øvrige forsikringer dere måtte ha tegnet i WaterCircles.

2)      Ved flytting av forsikringene behøves ingen nye besiktigelser av kjøretøyene.

3)      Det tar normalt 30 dager å flytte forsikringene, slik at oppsigelsen av forsikringene kan oversendes IF allerede i desember 2017.

4)      IF vil med fullmakt besørge oppsigelsen av alle forsikringer i WaterCircles.

5)      For mye innbetalt premie til WaterCircles vil bli refundert til den enkelte forsikringstaker.

6)    Husk at en LMK-forsikring får man kun hos LMK/IF. Ved en skade vil LMK sin kompetanse i ryggen bety mye for deg som forsikringstaker.

7)    IF har forbedret vilkårene på den nye LMK-forsikringen betraktelig. Blant annet er avkortningen ved underforsikring blitt fjernet.

8)    IF tilbyr også forhøyet forsikringsdekning fra 250.000,- til 300.000,- i grunnpremien på LMK-forsikringene uten tillegg i prisen.

9)    Ved å tegne forsikringer i IF/LMK bidrar den enkelte forsikringstaker til å støtte opp om LMKs drift og virke.

10)   Som medlem i en LMK-tilsluttet klubb, vil du også kunne ta del i IFs fordelsprogram med gode tilbud på alle øvrige forsikringer. I motsetning til WaterCircles, som ikke har forsikringsløsninger innenfor dette segmentet, vil IF også kunne tilby gode produkter innen bedriftsmarkedet og landbruk.

Dette er noen av momentene for å beholde LMK-forsikringen. Klubben har mottatt et eget fullmaktsskjema, som gjør flytteprosessen meget enkel for forsikringstakeren. LMK henstiller derfor til at flest mulig gjør sitt bidrag til at ordningen også kan bestå fremover, gjennom en fortsatt tilslutning til LMK-Forsikringen.

IF kan kontaktes direkte på
lmk@if.no, hvor de vil veilede den enkelte videre til korrekte produkter.
Ytterligere spørsmål kan også rettes til LMK på
post@lmk.no.

Fullmaktsskjema for overflytting av LMK forsikring til ny samarbeidspartner finner du her.


Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK


Oslo 08.12.2017
LMK trenger at klubbene slutter opp om forsikringsordningen
– Derfor blir flytting av forsikringen viktig!

IF og LMK har nå utviklet et eget fullmaktsskjema, som skal gjøre flyttingen fra WaterCircles til den nye LMK-Forsikringen i IF enklest mulig. Dette skjemaet blir nå sent ut til alle klubbene. Forsikringsordningen er ryggraden i LMKs økonomi, og medlemmenes tilknytning til og oppslutningen om ordningen har gjort LMKs liv og virke mulig. Derfor blir det av den aller største nødvendighet at klubbene bidrar til en massemønstring hvor det informeres om viktigheten av at forsikringene flyttes fra WaterCircles til IF. Norsk lovverk hindrer at LMK kan gjøre denne jobben, slik at dette krever at hver enkelt forsikringstaker må selv bekrefte dette ønsket. Ekstra viktig blir derfor;

1)      Klubbene må derfor spre informasjon om flyttingen av forsikringen i alle relevante fora.

2)      Det tar 30 dager å flytte en forsikring. Derfor kan dette arbeidet påbegynnes allerede nå da dette først får virkning fra 2018.

3)      IF vil besørge oppsigelsen av alle forsikringer i WaterCircles.

4)      IF garanterer like eller bedre priser enn WaterCircles. Ingen vil komme økonomisk dårligere ut i IF.

5)      Byttet av forsikringsselskap krever ingen nye besiktigelser eller godkjenninger fra egen klubb eller LMK.

Fullmaktsskjema for overflytting av LMK forsikring til ny samarbeidspartner finner du her.


Flere forsikringsløsninger for LMK-Klubbene.


LMK registrerer at flere LMK-Klubber har tilsluttet seg den nye KNA-Klubbforsikringen. LMK har riktignok ikke mandat eller et ønske om å nekte klubbene denne tilslutningen, men vi har likevel store vanskeligheter med å se hvordan denne tilslutningen skal kunne forenes med en fortsatt lojalitet til LMK. KNA-Klubbforsikringen er et samarbeid mellom KNA og WaterCircles, og er i praksis nærmest en «skreddersøm» som rammer LMK på en verst tenkelig måte både økonomisk som så vel organisasjonsmessig.

Èn klubb har allerede trukket seg ut av ordningen når den innså hva denne ordningen faktisk innebærer for LMK. Klubben ønsket en fortsatt LMK-tilslutning med full lojalitet og støtte til LMKs drift og virke. Det er derfor betimelig å stille seg spørsmålet hvorvidt klubbene, som har tilsluttet seg KNA-Klubbforsikring, har forestått en analyse av hvilke faktiske konsekvenser dette gir for LMK. Er det dette de egentlig ønsker?

LMK finner det også nokså merkelig at disse klubbene nå velger en forsikringsleverandør som et nærmest samlet Landsmøte i 2017 ønsket seg vekk i fra.

LMK vil derfor jobbe for gode og stadig forbedrede forsikringsløsninger for de som fremdeles lojalt følger LMK-forsikringen. For oss blir det viktig å skape et produkt, som vil gi en best mulig dekning den dagen du måtte trenge dette. Husk at bare med LMK-Forsikringen vil man fortsatt ha LMKs kompetanse i ryggen.


Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK


Oslo 01.12.2017
Ny hjemmeside.

Som kanskje flere av dere allerede har registrert, har vår hjemmeside www.lmk.no fått et nytt uttrykk. Dette var et nødvendig og etterlengtet tiltak da den gamle hjemmesiden var lite brukervennlig og utdatert. Den nye løsningen kopler seg også sammen med LMKs Facebook-side, noe som vil fremme og forene begge mediene. Målet er en mer aktiv side og følgelig økt interesse rundt LMK. Hjemmesiden er utviklet av StyreWeb, og dette er et ledd i at LMK har tatt i bruk dette systemet som et arbeidsverktøy for Administrasjonen. Gjennom LMKs rammeavtale med dem gis også LMK-klubbene muligheten til å kunne ta i bruk dette systemet til en meget lav kostnad. I dag er nærmere 50 LMK-klubber brukere av systemet, og stadig flere klubber tilsluttes. Samtlige LMK- klubber gis en kostnadsfri adgang til en demonstrasjon, slik at man over et tidsrom kan teste ut systemet i egen klubb.

Overgangen til IF nærmer seg.

Vi i LMK opplever at svært mange av våre medlemmer har fått med seg at LMK bytter forsikringspartner fra WaterCircles til IF fra nyttår. Da de fleste ser verdien av at de følger LMK lojalt videre, kommer det til stadighet spørsmål rundt hvordan selve byttet skal gjøres. Mange legger til grunn at dette er en overgang som skjer helt automatisk, noe det ikke er adgang til etter forsikringsavtaleloven all den tid det ikke dreier seg om en kollektiv forsikringsavtale. Derfor må den enkelte forsikringstaker selv stå for selve flyttingen. LMK i samarbeid med IF jobber nå med flere løsninger, både manuelle og digitale, som vil gjøre denne flytteprosessen så enkel som mulig. Allerede i løpet av den første uken av desember 2017 regner vi med at løsninger vil være etablert og kunne presenteres for forsikringstakerne. LMK vil derfor løpende følge opp med informasjon rundt hvordan dette enkelt og praktisk skal løses. Det blir viktig å presisere at det ikke vil bli behov for nye søknadsprosesser eller besiktigelser i forbindelse med overgangen til IF.

 KNA-Klubbforsikring og LMK-klubbene – er alt til salgs?

KNA sammen med WaterCircles har i den siste tiden kastet seg hardt inn i kampen om LMK-kundene. Dette var ikke et uventet trekk da vi nærmest forventet at WaterCircles kom til å kjempe hardt for å beholde LMK-kundene. KNA-klubbforsikringen lokker med både penger, middag og provisjoner til de LMK-klubbene som tegner seg inn i denne klubbavtalen. Midt oppe i alt kan det derfor være lett å glemme hva dette faktisk innebærer. Det blir viktig å merke seg følgende;

1
)
    
Det var et overveldende flertall på Landsmøtet 2017, som på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon, så viktigheten av at LMK avsluttet samarbeidet med WaterCircles Norge så snart som mulig. LMK fikk frie fullmakter til et mulig rettslig etterspill dersom dette ble nødvendig. Tvisten ble først forlikt i juli 2017 og har påført LMK store kostnader.

2
)     Er det forhold ved WaterCircles Norge p.t. som endrer ved den beslutningen LMK-klubbene fattet ved Landsmøtet 2017, eller er også holdninger et spørsmål om hvem som byr mest?

3)
     Med KNA-Klubbforsikring vil klubbene selv ta del i den forsikringsprovisjonen som tidligere har tilfalt LMK- en provisjon som i all hovedsak har vært grunnlaget for LMKs liv og virke. Hva ønsker klubbene videre med LMK dersom man ikke vil bidra til LMKs eksistens?

Dette er tre vesentlige spørsmål/faktorer som de enkelte klubber selv må ta stilling til, men valget som treffes kan få klare ringvirkninger for LMK i tiden fremover.


Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK


Okt-2017

Oslo 27.10.2017
Et marked i utvikling:


Det er hele tiden nyheter på forsikringsfronten – både positive og negative. LMK kunne for noen uker siden med glede meddele LMK-klubbene at LMK har inngått en avtale med IF om videreføring av LMK-forsikringen, med virkning allerede fra nyttår 2018.

Vi vil løpende holde eierklubbene i LMK orientert omkring praktiske spørsmål knyttet til hvordan du som forsikringstaker på en enklest mulig måte skal flytte forsikringen over til IF/LMK fra nyttår. Husk at en LMK-forsikring med LMKs kompetanse på motorhistoriske kjøretøy, som en ekstra sikkerhet med på laget, vil du kun ha gjennom ordningen IF/LMK.

Ny aktør – KNA-Klubbforsikring:


LMK-forsikringen har bestått siden 1983, og sammen med Amcar-forsikringen har dette vært de to mest fremtredende aktørene på dette markedet i Norge. Nå kommer det nokså uventet inn nok en aktør fra sidelinjen, som vil ta del i dette markedet – KNA-Klubbforsikring. Forsikringsgiver i dette tilfellet er ingen andre enn LMKs avtroppende samarbeidspartner WaterCircles Norge, som nylig har inngått et samarbeid med Kongelig Norsk Automobilklub.

Konkurranse med bismak?


Konkurranse skaper både bredt utvalg, valgfrihet og lave priser, noe forbrukerne ofte vet å verdsette og utnytte. Tilbudet er likevel mye mer enn det, da dette retter seg direkte mot LMK-klubbene og lokker med gode provisjonsordninger direkte til klubbene. Det har vært forventet at WaterCircles ville ta opp kampen for å beholde LMK-kundene, dersom de fremdeles skulle kunne overleve innenfor dette segmentet. Det har vært signalisert at tidligere sentrale LMK`ere er med på laget til WaterCircles og er en del av en ny ordning, noe som lett kan bidra til å skape forvirring ute i klubbene ved valg av produkt.

Eksistensielle veivalg – mer enn bare forsikring:


KNA-Klubbforsikringen rokker ved noe sentralt i oppbyggingen og organiseringen av LMK. Det er viden kjent at LMK-forsikringen har vært og er en grunnpilar i økonomien knyttet til LMKs drift og eksistens. Derfor var det også av høyeste prioritet for LMKs Styre å finne en ny og solid samarbeidspartner når et videre samarbeid med WaterCircles Norge ikke lenger var mulig. En KNA-Klubbforsikring berører derfor ved disse grunnleggende prinsippene for drift og finansiering av LMK.

Vil vi bli hørt?

Kongelig Norsk Automobilklub kaster seg nå inn i kampen om både forsikringstakerne og medlemmene i LMK-klubbene. Dette handler ganske enkelt om markedsandeler, og skal vi som den desidert største aktøren for motorhistoriske kjøretøyer i Norge tillate dette? Vil våre behov kunne ivaretas og bli hørt i en organisasjon som omhandler alle typer kjøretøy – også moderne el.biler?

Veien videre:

Klubbene vil nå få to forsikringsvalg i direkte konkurranse med hverandre, men en prioritering bort fra LMK vil også være et mulig skritt i retning av nedleggelse av den organisasjonen vi i dag kjenner. LMK er mye mer enn bare forsikring, og dette bør bli tungtveiende argumenter på vektskålen ved kommende valg av forsikringsselskap.

LMK har invitert til en Strategikonferanse 13. januar 2018. Møt opp slik at vi kan ta en føling på temperaturen innad i egen bevegelse, med gode råd på veien videre. Det trenger vi nå!

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK


Oslo 19.10.2017
Hovedforfall og oppsigelse:

LMK mottar mange henvendelser fra forsikringstakere, som har mottatt giro ved hovedforfall fra WaterCircles. De lurer på om de skal betale denne grunnet nært forestående skifte av samarbeidende forsikringsselskap for LMK-forsikring. Vi vil derfor presisere følgende;

1) WaterCircles Norge er fremdeles LMKs samarbeidspartner ut 2017, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt hos dem.

2) Husk at en forsikring kan sies opp når som helst, og tidspunktet for hovedforfall har derfor ingen praktisk betydning ved oppsigelse.

3) For mye innbetalt premie ved bytte av forsikringsselskap, vil bli refundert til forsikringstaker.


Klubbenes informasjon til medlemmene:

Det blir viktig at klubbene løpende kommuniserer ut til medlemmene nyheter fra LMK. Dette skjer via medlemsblader, hjemmesider, Facebook og øvrige utsendelser. Dette blir avgjørende for at vi skal få til en så smidig overgang som mulig ved skifte av forsikringsselskap fra nyttår.

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK

 

Den 5. oktober 2017 ble det sendt ut et informasjonsskriv fra LMK hvor det fremgikk at en samarbeidsavtale mellom IF og LMK var inngått. Det viser seg i ettertid at teksten fra LMKs side var noe forvirrende, og vi har i anledning dette mottatt en hel del henvendelser. Det blir derfor viktig for LMK å presisere følgende;

1) Samarbeidsavtalen med IF gjelder fra 01.01.2018. IF hverken skal eller har mulighet til å ta imot LMK-forsikringer før dette tidspunktet.
2) WaterCircles er fremdeles LMKs samarbeidspartner frem til nyttår, og dette gjelder alle LMK-forsikringer, nytegninger som fornyelser.
3) LMK vil løpende holde klubbene orientert om all utvikling knyttet til hvordan forsikringene flyttes til ny samarbeidspartner fra nyttår.

Det pågår nå et løpende arbeid knyttet til denne prosessen, og LMK vil holde klubbende orientert ukentlig i tiden fremover.

Oslo 13.10.2017

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK
 


Presisering av ny samarbeidsavtale.

Viser til dagens utsendelse fra LMK. Det har kommet en hel del spørsmål rundt formuleringen
«fra nyttår vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver».

Det burde vært presisert bedre at p.t. er IF AB (IF avd. Sverige) forsikringsgiver for WaterCircles Norge. Slik har det bestandig vært, og dette har LMK brukt aktivt i markedsføringen ved innsalg av LMK-Forsikring. Dette er en situasjon som med endringene i eierforholdene i WaterCircles Norge opphører fra 2018, og dette skjer trinnvis basert på de enkelte forsikringstakernes hovedforfall. Ny forsikringsgiver for WaterCircles Norge vil da være det nyoppstartede forsikringsselskapet WaterCircles ASA.

Dette innebærer at forsikringstakere som i dag har en LMK-forsikring og ønsker dette videre, må flytte sine poliser til LMKs nye samarbeidspartner IF fra nyttår. Dermed vil man også oppnå en forsikring med IF som forsikringsgiver uten avbrudd.
 

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK
Øvre Slottsgate 2b
0157 OSLO
22 41 39 00 / 465 08 165
 


IF blir ny samarbeidspartner for LMK-Forsikringen.

Mandag 2. oktober ble en samarbeidsavtale om LMK-Forsikringen mellom IF og LMK underskrevet.

Det har lenge vært etterspurt en avklaring på hvordan LMK-Forsikringen ville videreføres etter at samarbeidet med eksisterende partner, WaterCircles Norge, opphører ved nyttår. Sluttføringen av en ny avtale trakk ut i tid grunnet en nå tilbakelagt tvist mellom WaterCircles Norge og LMK omkring grunnlaget for LMKs oppsigelse, som ble avsluttet så sent som i sommer.

Fra nyttår 2018 vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver for alle med forsikringer i selskapet, og overgangen her er basert på tidspunktet for den enkeltes hovedforfall. LMK har gjennom hele samarbeidsperioden markedsført IFs tilknytning til WaterCircles i form av eierskap, solvenskapital og styredeltakelse, noe som opphørte etter et oppkjøp/salg i 2016. Dette var også bakgrunnen for at LMK gjorde bruk av en særbestemmelse, som gav anledning til opphør av avtalen før avtaleperiodens kontraktsfestede utløp.

LMK har derfor valgt å følge IF videre som forsikringsgiver, samarbeidspartner og økonomisk sikkerhet for LMK-Forsikringen. Priser og vilkår på samtlige produkter i dagens avtale også utover veteranporteføljen, vil bli videreført. LMK vil komme med ytterligere detaljer om hvordan det enkelte medlem kan videreføre sin LMK-Forsikring hos LMK og IF på en mest praktisk måte. Husk at en LMK-Forsikring er et unikt produkt, som kun forefinnes gjennom LMK og vår til enhver tid gjeldende samarbeidspartner.

LMK vil samtidig presisere at avtalen med WaterCircles løper ut året 2017, og vi henstiller derfor til full lojalitet ut avtaleperioden. Dette innebærer at nytegning og fornyelse fortsatt løper og praktiseres som tidligere.


Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK
Øvre Slottsgate 2b
0157 OSLO
22 41 39 00 / 465 08 165

 


Sep-2017 Her følger en avklaring fra LMK.

Samarbeidet mellom WaterCircles Norge AS og LMK om LMK-Forsikring opphører 31.12.2017.
LMK opplever for tiden mange spørsmål rundt dette. På diverse forum-sider tilknyttet
eier-klubbene er dette også et aktuelt tema. Det rettes også til dels kritikk mot LMK for mangelfull
informasjon rundt hva våre medlemmer skal foreta seg med hensyn til egne forsikringer.

Det var som kjent lenge en tvist knyttet til forhold rundt oppsigelsen mellom WaterCircles Norge AS
og LMK. Saksforholdet ble avsluttet med et forlik 7. juli 2017. Inntil denne dato hvor tvisten ble avsluttet, har det nærmest vært umulig for LMK å kunne gå i noen reelle forhandlinger med nye potensielle samarbeidspartnere.

Vår samarbeidspartner er fremdeles WaterCircles Norge AS, og all nytegning og fornyelse skjer
fortsatt gjennom dem. Vi henstiller derfor til et godt og lojalt samarbeid ut avtaleperioden.

LMK er for tiden i dialog med flere aktuelle samarbeidspartnere for en videreføring av LMK-forsikringen. Vi søker gode løsninger og betingelser for våre medlemmer slik at LMK-forsikringen fortsatt vil være et av markedets beste produkter for veterankjøretøy. Av hensyn til prosessen vi befinner oss i, er det derfor ikke mulig å komme med ytterligere informasjon.

LMK-Forsikringen vil bli videreført, og LMK vil komme med mer informasjon når alle avklaringer foreligger. Den enkelte forsikringstaker må selv flytte videre sine forsikringer til ny
Samarbeidspartner dersom man fortsatt skal følge LMK og ha en LMK-Forsikring.
Dokumentasjonen rundt de enkelte kjøretøy befinner seg hos LMK, og ingen nye
besiktigelser vil bli nødvendig.

Skulle det være ytterligere spørsmål rundt LMK-Forsikringen, kan Generalsekretær
Stein Christian Husby kontaktes på post@lmk.no eller tlf. 465 08 165.Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK
Øvre Slottsgate 2b
0157 OSLO
22 41 39 00 / 465 08 165
www.lmk.no


Nov-2011 LMK og Tennant/Gjensidiges informasjon om fusjonering

For å unngå misforståelser om brevet som den siste uken gikk ut til alle
Tennants kunder om den praktiske og endelige fusjoneringen av Tennant og
Gjensidige forsikring, sender LMK ut denne korte informasjonen.

*********************************************

ALLE kunder i Tennant har i november fått et brev som sier at deres
eksisterende forsikringer videreføres med Gjensidige Forsikring som
forsikringsgiver. Dette har ingenting med LMK/klubbene og oppsigelsen av
avtalen med Tennant å gjøre. Forsikringsselskapet har nemlig plikt til å
informere alle sine kunder om slike fusjoner som nevnt i brevet. LMK
Forsikring vil selv kontakte alle som har en LMK Forsikring om flyttingen
for å gi god informasjon, og svare på eventuelle spørsmål.

Forsikringsselskapet Gjensidige kjøpte Tennant for et par år siden, men
først nå tar de over Tennant med "hud og hår". Selskapet er lovpålagt å
opplyse sine kunder om denne type endringer. Dette betyr altså ingenting i
forhold til dine forsikringer i Tennant. Dette betyr heller ingenting for
LMK og klubbene.

Når det gjelder flyttingen blir alle som har LMK Forsikring kontaktet av de
som jobber med LMK Forsikring i det nye selskapet. De vil informere og svare
på spørsmål i tillegg til å høre om det kan legges inn eventuell oppdatert
informasjon om klubbtilhørighet, kjøretøy og annet som er relevant før
flytting av forsikringen(e). Det kan også være at noen ønsker å bli værende
igjen i Tennant selv om man da mister Helforsikringen og/eller de andre LMK
Forsikringene som Restaurering-, Lager-, Blivende Klassiker- og/eller
Oppstillingsforsikringen. Derfor blir det gjort på denne måten.

Du/dere behøver altså ikke gjøre noenting.

********************************************
Vennlig hilsen
LMK

+47 22 41 39 00
+47 92 80 93 99

Øvre Slottsgate 2B
0157 Oslo
www.lmk.no
 

20/8-2011

Ny partner for LMK Forsikring

LMK Forsikring blir et eget merkenavn fra 1.1.2012, og vil levere de anerkjente LMK-forsikringene i tillegg til så å si alle typer øvrige forsikringer – inkludert livsforsikring. Når du på nyåret ringer til oss, vil du høre: ”God dag, og velkommen til LMK Forsikring. Hva kan jeg hjelpe deg med?”

- Vi tror dette vil skape en høyere grad av identitet og trygghet, sier styreleder i LMK, Sven Olav Szallies. - Ikke minst for at LMK Forsikring vil være et kvalitetsmerke som vil følge deg i årene fremover. Og det gjelder ALLE typer skadeforsikringer som hus, hytte, reiseforsikring, båt, livsforsikring osv…

Hvilke endringer vil medlemmene oppdage?

- For å ta kjøretøy og vilkår så er Blivende Klassiker tilbake for MC-folket, sier en tydelig fornøyd Sven Olav Szallies. - I tillegg skal alle bilmerker og modeller inkluderes i ordningen som for BK vil være for kjøretøy mellom 15 og 30 år. Eiere av tunge kjøretøy vil også oppleve mange fordeler med den nye avtalen.

Hvorfor valgte LMK en type selskap som WaterCircles Norge AS fremfor Tennant og de andre tilbyderne?

- Vi følte at WaterCircles var det selskapet som kom oss raskt i møte, og som klart viste at de skjønte klubbmedlemmenes behov. Dette er et selskap som fra før har erfaringer med flytting av store forsikringsporteføljer som vår, noe som gir en ekstra trygghet. De har en god og langsiktig kontrakt med if… som er et av Norges aller største forsikringsselskap som blir den egentlige forsikringsgiver og risikobærer, understreker LMKs styreleder.

- Vi er også sikret en garantiprovisjon som øker hvert år. At sjefen sjøl er medlem i en LMK-klubb, og dermed vet hva vi motorhistoriske kulturbevarere holder på med er jo i seg selv svært positivt!

LMK eier porteføljen – altså kundene. Men hvordan merker disse selve overgangen?

- Vi er en seriøs organisasjon, og viser til at den eksisterende avtalen med Tennant til og med 31.12.2011 skal følges. Alle må likevel informeres om LMKs nye samarbeidspartner.
I utgangspunktet flytter medlemmene over til den nye ordningen uten å merke noe særlig til dette. Vår nye samarbeidspartner vil uansett kontakte alle for å gi god informasjon, og for å besvare eventuelle spørsmål.
De som ønsker å fortsette i Tennant, kan selvfølgelig reservere seg mot flytting. Medlemmer i klubber som ikke ønsker å bli oppringt av vår samarbeidspartner kan også kontakte LMK for å reservere seg mot dette.

Merk likevel at medlemmene primært kommer til å betale lavere premier enn før. I hvert fall ikke mer J! Grunnen til denne hyggelige opplysningen er at vår gruppe har en lavere skadeprosent enn Ola og Kari Nordmann generelt, i tillegg til at WaterCircles Norge AS har som et uttalt mål at Totalkunder i LMK Forsikring skal være de mest fornøyde kundene.
- Flere detaljer vil komme jevnlig i klubbladene utover høsten. Følg også med på www.lmk.no, oppfordrer Szallies.

Hva med den direkte kontakten med klubbene?

- Som i fjor høst, vil det også denne høsten bli avholdt et forsikringsseminar. Her vil deltakerne få vite det meste, både om de enkelte produktene mht vilkår og priser, og selve flytteprosessen i tillegg til veien videre utover i 2012.

Hva er våre største utfordringer?

- Det tror jeg må være å gi en jevn og grundig informasjon ut til medlemmene og klubbene, sier LMKs styreleder Sven Olav Szallies. - I tillegg til et tett samarbeid med vår nye forsikringspartner må vi også ha et godt samarbeid med alle klubbene og medlemsbladene. Dette er tross alt den største fordelen via LMK det enkelte klubbmedlem har tilgang til!Vår gode avtale gjør at vi f.eks. kan ta inn en Mercedes-Benz 2010 SLS AMG som Blivende Klassiker allerede i 2025, sier en fornøyd styreleder i LMK, Sven Olav Szallies.